Beny Steinmetz and Mick Davis eye Guinea’s iron potential